POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest strona internetowa GOMAR Kamil Marczewski, dostępna pod adresem internetowym www.gomar.biz, prowadzona przez Kamila Marczewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GOMAR Kamil Marczewski, ul. Chlewska Wola 13, 29-130 Moskorzew, NIP 656-21-48-981, dane kontaktowe: numer telefonu +48 501 317 851, adres e-mail: biuro@gomar.biz (dalej: „My”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu (www.gomar.biz/polityka-prywatnosci) lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzach strony internetowej www.gomar.biz są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2
Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli jesteś użytkownikiem strony internetowej www.gomar.biz, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter oraz podających nam dobrowolnie swoje dane w jakikolwiek sposób, w celu nawiązania kontaktu z nami.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  A) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  B) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  C) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  D) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wypełniłeś i wysłałeś formularz kontaktowy na stronie internetowej www.gomar.biz,
  w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na newsletter na stronie internetowej www.gomar.biz ,
  w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli podałeś dobrowolnie swoje dane w jakiejkolwiek korespondencji,
  E) w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@gomar.biz.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 3
Jakie dane gromadzimy?

 1. Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
  A) podjęcia na Twoje żądanie wszelkich działań zmierzających do dokonania zamówienia i jego realizacji (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
  B) marketingu i promocji oferty GOMAR Kamil Marczewski z siedzibą w Moskorzewie, będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
  C) wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
  art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
  art 34 ust. 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723);
  art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
  D) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  E) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  F) w określonym celu na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.
  Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Twoich danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą możesz być najbardziej zainteresowany w oparciu o wcześniejsze Twoje wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostaniesz o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.

§ 4
Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

 1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
 2. Podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu GOMAR Kamil Marczewski na podstawie zawartej z GOMAR Kamil Marczewski umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi kurierskie, przewoźnicze bankowe i płatnicze, firmy hostingowe, itp.
 3. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności),
 4. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu;

§ 5
Przez jaki czas będziemy przechowywać państwa dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:
  A) w zakresie realizacji zapytań, umów, usług przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie:
  przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
  przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych naszych interesów (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
  B) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalnościn zawartych zamówień, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez nas;
  C) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  D) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  E) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

§ 6
Prawo do dostępu i poprawiania danych

 1. Przysługują Tobie następujące uprawnienia:
  A) prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
  B) prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
  C) prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
  do bycia zapomnianym” – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
  D) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
  E) Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Twojej zgody. Uprawnienie to będzie Ci przysługiwało, gdy będziemy posiadać Twoje dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Twoje dane jedynie w formie papierowej nie będziesz miał możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
  F) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Ci zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: biuro@gomar.biz.

§ 7
Prawo do wniesienia sprzeciwu

 1. Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
  W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
  ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności,
  lub
  podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 8
Informacja o dobrowolności podania danych

 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu realizacji zamówienia, podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości złożenia i realizacji zamówienia.

§ 9
Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora

 1. Jeżeli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Cię, o tym oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

§ 10
Zgoda

 1. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Twoich danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Twoje dane i na Twoje żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Tobą celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji zamówienia. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych” niniejszego dokumentu.
  Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Twoich danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.
  Jeżeli w Twojej opinii przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy Rozporządzenia, to przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem: biuro@gomar.biz.

§ 11
Pliki cookies

 1. Witryna www.gomar.biz używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics oraz Facebook Pixel, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz GOMAR Kamil Marczewski w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  A) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  B) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  C) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  D) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  E) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!